Vytisknout tuto stránku

Táborový řád

Všichni účastníci tábora jsou povinni řídit se denním programem

 

 8.00 

 

 

Budíček                                               

 8.00 - 8.15

 

Rozcvička

 8.15 - 8.30

 

Hygiena

 8.30

 

Snídaně

 9.00 - 9.30

 

Úklid stanů

 9.00 - 12.30

 

Dopolední program

12.30

 

Oběd

13.00 - 14.45

 

Polední klid

14.45

 

Svačina

15.00 - 18.00

 

Odpolední program

18.00

 

Večeře

18.30 - 19.30

 

Osobní volno

19.30

 

Nástup

20.00

 

Druhá večeře

20.15 - 21.30

 

Večerní program

21.30 - 22.00

 

Hygiena

22.00

 

Večerka (malé děti 21.30)

 

Náplň programů pro jednotlivé oddíly se vyhlásí den předem na nástupu spolu se služebním oddílem a vedoucím dne.

 

1.        Povinnosti táborníků

 

- dodržování denního programu

- dodržování pravidel ochrany přírody

- dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při všech činnostech

- chránit vybavení a majetek tábora, jakožto i majetek všech účastníků tábora

- sprchy používá pouze služební oddíl. Ostatní pouze po dohodě se služebním vedoucím.

- v případě zdravotních potíž, oznámí tyto táborník svému vedoucímu a neprodleně vyhledá zdravotnici

- každý táborník se chová k ostatním táborníkům a vedoucím čestně a kamarádsky

- při odchodu z tábora oznámí vedoucí oddílu hlavnímu vedoucímu místo, kde se bude oddíl zdržovat

- vypůjčené táborové nářadí a sportovní náčiní každý vrátí v pořádku, případné poškození či ztrátu poctivě oznámí

- ve stanech nebude nikdo přechovávat potraviny

- k jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě, každý čistý, umytý a vezme si jen tolik jídla, kolik sní

 (je možné si jít pro přidání)

- zbytky jídla a odpadky je nutné odhazovat do nádob k tomu určených

- nádobí (ešus, hrnek, příbor) si umyje každý ihned po jídle v určené nádobě s teplou vodou a opláchne

- ve stanech i ve všech prostorách tábora každý udržuj pořádek a čistotu

- polední klid je určen pro odpočinek a nikoli pro pobíhání po táboře

- bude-li kdokoli potřebovat pomoc nebo radu, obrátí se s důvěrou na kteréhokoli vedoucího

- každý účastník tábora je povinen uposlechnout vedoucího nebo instruktora svého oddílu, ale také kteréhokoli vedoucího  táboře

- povinnost uposlechnout příkazy je naprostou samozřejmostí a každý tak učiní bez odmlouvání

-  každý táborník má povinnost okamžitě hlásit pohyb cizích osob v prostoru tábora

- nezapomínejte psát domů !!!

 

2.        Je zakázáno

- svévolné opuštění prostoru tábora

- vstup do kuchyně (mimo služby), do skladu nářadí a sportovních potřeb a na marodku bez souhlasu vedoucího

- navštěvovat se ve stanech po večerce

- vstupovat do cizích stanů bez souhlasu jeho obyvatel

- používání mobilních telefonů během programu

- koupání na neznámých nebo zakázaných místech

- kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek pod trestem okamžitého vyloučení z tábora !!!!!!

- zdržovat se v prostoru nad umývárnou, kde se topí na teplou vodu pro sprchování

 

3.        Služba

Každý den vykonává službu vedoucí dne

 

Povinnosti služby jsou vymezeny v pracovním a provozním řádu tábora.